ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 7, 2012

ಸೂರಕ್ಕಿ


Brahmini Starling

ಪಿಕಳಾರದ ಸಂಸಾರಸೂರ್ಯಾಸ್ತ


 

Cosmos


ನುಗ್ಗೆಯ ಮರದ ಮೇಲೇಕೆ ಇವಳ ಬಿಳಿಕಣ್ಣು