ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2011

ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ

ಬಸವನ ಹುಳು

ವಿಮಾನ ಚಿಟ್ಟೆ

ಲಿಲ್ಲಿ

ಓತಿಕ್ಯಾತಚಾಕಲೇಟ್ ಸುಂದರಿ

ಹರಳೆ